Договор про правову допомогу

Головне територіальне
управління юстиції
у Дніпропетровській області

ЧИННІ ДВО- ТА БАГАТОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ В СФЕРІ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ ТА КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

Двосторонні міжнародні договори у сфері міжнародно-правового співробітництва

Двосторонні міжнародні договори колишнього СРСР, що застосовуються у порядку правонаступництва

Згідно із Законом України «Про правонаступництво України, 1991р.» та положеннями Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів, 1978 р., у порядку правонаступництва застосовуються наступні двосторонні міжнародні договори колишнього СРСР:

4. Договір між СРСР і Народною Демократичною Республікою Йємен про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах (1986р.);

Також на сьогодні відсутні заперечення щодо застосування таких договорів:

Шляхом обміну нотами оформлено правонаступництво України по наступним міжнародним договорам колишнього СРСР :

БАГАТОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Договор между Украиной и Королевством Таиланд о взаимной правовой помощи по уголовным делам

ДОГОВІР
між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.06.2017
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 08.02.2018

Україна та Королівство Таїланд (далі — Договірні Держави),

прагнучи підтвердити та зміцнити тривалі зв’язки, що поєднують дві держави, та поліпшити ефективність зусиль обох держав у боротьбі зі злочинами, а також у розслідуванні злочинів та переслідуванні шляхом співробітництва і взаємної правової допомоги у кримінальних справах,

Проект договору про надання правової допомоги

Автор: адвокат Бовкун Олександр Анатолійович

Д О Г О В І Р

про надання правової допомоги

м. Чернівці “___” __________ 201__ року

___________________________, в подальшому іменується „Клієнт”, з однієї сторони, та Бовкун Олександр Анатолійович, що діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 352 від 14 вересня 2009 року, в подальшому іменується „Адвокат”, з іншої сторони, разом „Сторони”, керуючись статтями 26-30 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” уклали Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Предметом Договору є:

1. забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів Клієнта у будь-якому статусі: підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого; потерпілого; особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні; особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію); особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

2. Надання правової допомоги Клієнту у статусі свідка у кримінальному провадженні.

3. Надання Клієнту правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу його діяльності в будь-якому статусі. Складення заяв, скарг, заперечень, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів Клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

4. Представництво інтересів Клієнта у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

5. Представництво інтересів Клієнта в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Надання правової допомоги здійснюється у наступних формах:

2. реєстрація суб’єктів господарської діяльності;

3. розробка схем оптимізації податкових зобов’язань;

4. проведення аудиту;

5. розробка та правовий аналіз договорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності Клієнтом;

6. захист від протиправних дій посадових осіб органів органів державної влади, зокрема органів Державної фіскальної служби України;

7. надання правової допомоги у кримінальних провадженнях;

8. інші види послуг, які пов’язані з адвокатською діяльністю та виконанням Договору.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

1. Адвокат зобов’язаний:

1. неухильно дотримуватись вимог законодавства України;

2. використовувати всі передбачені законодавством способи захисту прав і законних інтересів Клієнта;

3. інформувати Клієнта про хід виконання доручення;

4. не використовувати свої повноваження на шкоду Клієнту;

5. зберігати адвокатську таємницю (інформацію, яка отримана при здійсненні професійних обов’язків Адвоката за цим Договором або у зв’язку з ним);

6. надавати правові послуги з питань, згідно предмета Договору;

7. представляти і захищати права та інтереси Клієнта;

8. інформувати Клієнта про хід виконання доручення;

9. забезпечувати конфіденційність, наданої Клієнтом, інформації;

10. інформувати Клієнта про зміну поштової адреси, адреси електронної пошти, номерів телефонів та факсу;

11. зберігати адвокатську таємницю, предметом якої є питання, з яких Клієнт звернувся до Адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних Адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків;

12. відмовитись від виконання Договору у разі, якщо результат, досягнення якого бажає Клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики.

13. При розірванні договору (незалежно від причин) Адвокат зобов’язаний:

1. повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані Адвокату для Клієнта іншими особами в ході виконання доручення, майно, передане Клієнтом на зберігання Адвокату, та невитрачені кошти, що призначалися для погашення видатків, пов’язаних з виконанням доручення;

2. поінформувати Клієнта щодо здійсненої Адвокатом роботи і передати Клієнту копії процесуальних документів, складених Адвокатом при виконанні доручення.

2. Клієнт зобов’язаний:

1. надати Адвокату свої персональні дані;

2. повідомити Адвоката про всі вжиті заходи, що стосуються справи, до підписання Договору;

3. без зволікання прийняти виконану роботу, а при відмові у прийняті доручення згідно цього Договору, протягом 3-х днів після повідомлення про виконання доручення, письмово мотивувати таку відмову;

4. інформувати Адвоката про всі відомі обставини, які можуть мати суттєве значення для прийняття та виконання Адвокатом доручення відповідно до цього Договору;

5. не вимагати виконання дій, що виходять за межі професійних прав і обов’язків Адвоката;

6. на вимогу Адвоката надавати документи, що стосуються виконання доручення;

7. інформувати Адвоката про зміну поштової адреси, адреси електронної пошти, номерів телефонів та факсу;

8. відшкодовувати Адвокату фактичні витрати, необхідні для виконання Договору;

9. своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість отриманих послуг за Договором.

3. Адвокат має право:

1. звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2. представляти і захищати права, свободи та інтереси Клієнта у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;

3. знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом;

4. ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання Договору документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

5. складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

6. доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

7. бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

8. застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій Адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

9. посвідчувати копії документів у справах, які веде Адвокат, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;

10. одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

11. користуватися іншими правами, передбаченими Законом України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та іншими законами;

Читайте так же:  Отдел опеки город орск

12. збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема: запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від громадян — за їх згодою;

13. ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

14. направляти Клієнту повідомлення засобами: СМС–розсилок; поштового зв’язку; електронної пошти; телефонного та/або факсимільного зв’язку; електронного секретаря (автообдзвон).

15. Адвокат може достроково (до завершення виконання доручення) розірвати Договір з клієнтом з таких підстав:

1. Клієнт вчиняє дії, що стосуються суті доручення, на порушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх вчинення, незважаючи на роз’яснення адвоката;

2. Клієнт використовує правову допомогу, що йому надається адвокатом, для полегшення вчинення злочину;

3. Клієнт, незважаючи на роз’яснення адвоката, наполягає на досягненні результату, який через нові або нововиявлені обставини, є об’єктивно недосяжним;

4. Клієнт грубо порушує обов’язки, взяті ним на себе згідно з договором про надання правової допомоги;

5. належне виконання доручення стає неможливим через дії клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам адвоката;

6. Клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію адвоката;

7. Клієнт не погоджується погашати фактичні видатки, якщо вони є необхідними для подальшого виконання доручення;

8. фізичний або психологічний стан адвоката позбавляє його можливості належним чином продовжувати виконання доручення; в цьому випадку адвокат зобов’язаний вжити всіх доступних йому заходів для запобігання порушення законних інтересів клієнта і забезпеченню подальшого представництва клієнта іншим адвокатом;

9. в інших випадках, передбачених Правилами адвокатської етики, законодавством України або договором про надання правової допомоги.

16. У всіх випадках розірвання договору за ініціативою адвоката він зобов’язаний попередити про це клієнта протягом розумного часу, пояснити йому причини розірвання договору, пересвідчитись, що вони об’єктивно або суб’єктивно, виходячи з позиції, зайнятої клієнтом, не можуть бути усунені, і вжити розумно необхідних заходів для захисту законних інтересів клієнта.

4. Клієнт має право:

1. на будь-якій стадії виконання Договору отримувати від Адвоката інформацію про хід виконання доручення;

2. давати Адвокату усні або письмові вказівки щодо виконання доручення відповідно до цього Договору;

3. отримувати від Адвоката усні відомості про хід виконання доручення у порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

4. отримувати від Адвоката юридичні консультації з питань наявності фактичних і правових підстав щодо виконання доручення, практики застосування відповідного законодавства, можливості та правових наслідків досягнення бажаного для Клієнта результату;

5. звертатись до Адвоката з інших питань юридичного напрямку, непередбачених цим Договором;

6. отримувати від Адвоката довідки та, посвідчені Адвокатом, документи щодо виконання цього Договору;

7. в будь-який час і з будь-яких причин (або без їх пояснення) розірвати договір з Адвокатом в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Адвоката. Письмове повідомлення, за 10 днів до фактичної відмови від Договору, направляється Адвокату рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається Адвокату особисто.

1.Гонорар — винагорода Адвоката за здійснення захисту, представництва інтересів Клієнта та надання йому інших видів правової допомоги на умовах і в порядку, що визначені Договором.

2.Гонорар складається з суми вартості послуг, тарифи яких узгоджені Сторонами та зазначені в Додатку 1 до цього Договору.

3.Розмір гонорару не залежить від досягнення чи недосягнення Адвокатом позитивного результату, якого бажає Клієнт.

4.Сума гонорару подвоюється у разі надання Адвокатом послуг Клієнту у неробочий час, вихідні та святкові дні.

5.До гонорару не включаються фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

6.Факт наданих послуг підтверджується актом наданих послуг, зразок якого є Додатком 2 до цього Договору.

7.Підставою для сплати гонорару є рахунок-фактура, зразок якого є Додатком 3 до цього Договору.

8.Клієнт сплачує гонорар у день отримання рахунку-фактури.

9.Гонорар сплачується готівкою або здійснюється у безготівковому порядку на рахунок Адвоката. У разі проведення розрахунку готівкою Адвокат видає Довідку, зразок якої є Додатком 4 до цього Договору.

10. У випадку дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Клієнта, Адвокат не повертає раніше отриманий від Клієнта гонорар та відшкодовані фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.Договір набуває чинності з дати його підписання і діє протягом 12 наступних календарних місяців.

2.Після закінчення строку дії Договору він пролонгації не підлягає.

3.Договір може бути розірваний достроково:

1. за взаємною згодою сторін;

2. на підставі пункту 2.4.7 цього договору.

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1.Клієнт дає згоду на отримання ним звернень (повідомлень, звітів, запитів тощо) засобами СМС–розсилок, поштового зв’язку, електронною поштою, телефонним та/або факсимільним зв’язком.

2.Цей Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін або розірваний на вимогу однієї із Сторін на умовах, передбачених Договором, Законом України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Правилами адвокатської етики. При цьому Клієнт зобов’язаний оплатити Адвокату гонорар за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а Адвокат зобов’язаний повідомити Клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням Договору.

3.Підписанням цього Договору Клієнт стверджує, що:

1. ним повідомлено Адвокату всю важливу та суттєву інформацію, передано всі документи, що стосуються справи, та можуть вплинути на формування правової позиції Адвоката;

2. Клієнту відома правова позиція Адвоката у справі та Клієнт з нею погоджується;

3. Клієнт не пов’язаний будь-якою нерозірваною угодою з приводу тієї ж справи з іншим Адвокатом (адвокатським об’єднанням), яка б перешкоджала укладанню цього Договору;

4. Клієнт поінформований про можливий результат надання правової допомоги за цим Договором та погоджується з ним;

5. Клієнт поінформований про те, що Адвокату забороняється давати Клієнту запевнення і гарантії стосовно реального результату виконання доручення, прямо або опосередковано сприяти формуванню у нього необґрунтованих надій, а також уявлення, що Адвокат може вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх професійних обов’язків;

6. Клієнт поінформований про право в будь який час та за будь-яких підстав (або без пояснення підстав) розірвати цей Договір, повiдомивши про це адвоката у письмовому виглядi;

7. Внесення змін і доповнень у Договір вчиняється Сторонами шляхом підписання Договору про зміни в такій самій формі, що і цей Договір. Всі зміни до Договору є невід’ємними його частинами.

1.Додаток 1 — тарифи на послуги; додаток 2 — зразок акта приймання -передачі наданих послуг; додаток 3 — зразок рахунку фактури; додаток 4 — зразок довідки; додаток 5 — пам’ятка.

 1. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КЛІЄНТ

ідентифікаційний номер _____________________

паспорт: _________________________________ _________________________________________

Зразки юридичних документів

Договір про надання правової допомоги

Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________», в особі генерального директора ________________________________________, що діє на підставі Статуту, і зветься в подальшому «ЗАМОВНИК», та

Адвокатське об’єднання «________________________________________», в особі голови об’єднання ________________________________________, що діє на підставі Статуту і зветься в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», надалі — «СТОРОНИ», на підставі двосторонніх переговорів підписали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання надавати правову допомогу ЗАМОВНИКУ в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

 1. надавати ЗАМОВНИКУ усні та письмові консультації з правових питань в усіх галузях законодавства;
 2. надавати юридичні висновки з окремих питань діючого законодавства України;
 3. надавати юридичну допомогу при складанні відповідних договорів, що використовуються ЗАМОВНИКОМ в ході його господарської діяльності;
 4. надавати правову допомогу під час досудового врегулювання спорів ЗАМОВНИКА з контрагентами;
 5. надати правову допомогу ЗАМОВНИКУ під час спілкування з представниками органів державної влади та правоохоронних органів;
 6. вживати всіх необхідних законних заходів для виконання доручень ЗАМОВНИКА;
 7. не розголошувати конфіденційну інформацію чи відомості, що стали йому відомі у ході виконання Договору. Будь-яка конфіденційна інформація, одержана ВИКОНАВЦЕМ від ДОВРИТЕЛЯ, становить адвокатську таємницю, за розголошення якої ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність згідно Закону України «Про адвокатуру»;
 8. повідомляти ЗАМОВНИКУ на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручень.

2.2. При виконанні зазначених обов’язків ВИКОНАВЕЦЬ керується Конституцією України, чинним законодавством України та положеннями даного Договору.

2.3. У випадку виконання доручень ЗАМОВНИКА, що виходять за рамки предмету даного Договору, СТОРОНИ укладають про це окремий Договір.

2.3. Для належного виконання даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ призначає відповідальним за його виконання адвоката Паламарчука Олега Степановича.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.
3.1. ЗАМОВНИК зобов’язується:

 1. забезпечити ВИКОНАВЦЯ засобами, необхідними для виконання доручення, в тому числі документами в потрібній кількості примірників та внутрішніми актами, що регулюють діяльність ЗАМОВНИКА;
 2. своєчасно сплачувати кошти за надану допомогу в розмірі та порядку, передбачених розділом 4 цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

4.1. За виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, ЗАМОВНИК зобов’язується щомісячно перераховувати на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ платіжним дорученням грошові кошти в розмірі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень.

4.2. ЗАМОВНИК перераховує вказані в п. 4.1 грошові кошти в строк до 5 числа кожного поточного місяця.

4.3. У випадку неперерахування ДОВІРИТЕЛЕМ грошових коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ у вказаний в п.4.2 термін, Договір вважається припиненим в односторонньому порядку.

Читайте так же:  Адвокат финансово право

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, якщо причиною їх невиконання чи неналежного виконання стали обставини форс-мажору, які належним чином підтверджені нормативними актами органів влади.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. Договір набирає чинності з _______________року та діє до _____________________року. Дія Договору вважається продовженою, якщо за два тижні до закінчення його дії жодна із сторін не виявить бажання його припинити, направивши про це письмове повідомлення іншій стороні.

6.2. Договір може бути розірваний в будь-який момент за ініціативою однієї із сторін в порядку, передбаченому діючим законодавством України, з обов’язковим письмовим повідомленням про це іншої сторони не менше, ніж за два тижні.

6.3. Кожна сторона зобов’язана виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором та сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків.

6.4. Відмова ЗАМОВНИКА від Договору не є підставою для відшкодування збитків, завданих ВИКОНАВЦЮ припиненням договору.

6.5. Відмова ВИКОНАВЦЯ від Договору не є підставою для відшкодування збитків, завданих ЗАМОВНИКУ припиненням Договору, крім випадку відмови ВИКОНАВЦЯ від Договору за таких умов, коли ЗАМОВНИК позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси.

6.6. Даний Договір складений та підписаний у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу: по одному примірнику для кожної із сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Філіп Карбер — Україну чекає воєнна агресія навесні 2015

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Олег Мусій розповів про реформи в сфері охорони здоров’я

Систему охорони здоров’я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов’язкового медичного

GRECO порадила українській владі прийняти проект щодо запобігання корупції

Група держав проти корупції (GRECO — Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Рада ухвалила зміни до бюджету — 2014 і провалила пакет антикризових заходів для порятунку української економіки

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Тимошенко хоче дозволити українцям записувати розмови з чиновниками

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Договір про надання правової допомоги

Договір про правову допомогу — відповідальний юридичний акт

Адвокатська діяльність

Термін «адвокатська діяльність» — означає комплекс усіх видів роботи адвоката з надання правової допомоги. Питання укладення договору щодо надання правової допомоги регулюється ст. 26 Закону. Ця норма Закону встановлює, що:

1. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:

 • 1) договір про надання правової допомоги;
 • 2) довіреність;
 • 3) ордер;
 • 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
 • 2. Ордер — письмовий документ, який у випадках, установлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.
 • 3. Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.
 • 4. Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

У ч. 1 ст. 26 Закон, ураховуючи різноманітність напрямів надання правової допомоги і визначаючи повноваження адвоката, дає загальний перелік посвідчувальних документів і конкретизує, які з них зобов’язані визнавати суди, відомства і установи.

Це, передусім, договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер та доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Договір та довіреність — це найбільш поширена практика, що дозволяє у кожній справі окреслити коло питань, якими клієнт наділяє чи обмежує компетенцію адвоката.

У кримінальних справах у практику давно увійшов офіційний ордер на участь адвоката у конкретній справі, але документом, який уповноважує пред’явника ордера надавати правову допомогу саме цій людині, є угода про надання правової допомоги. Коли ж такий договір з певних причин відсутній, до уваги буде братися доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, чи безпосереднє звернення слідчого, суду.

У ст. 50 КПК «Підтвердження повноважень захисника» регламентує, зазначено, що повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються. свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю, чи / або ордером та договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги». «Встановлення будь-яких додаткових вимог або умов, крім пред’явлення захисником документа, що посвідчує його особу, для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не допускається».

Господарське судочинство за законом і за практикою визнає повноваження сторін за офіційним листом юридичної особи чи за довіреністю, якою вона довіряє представляти у суді свої інтереси.

Адміністративні суди (ст. 58 КАСУ) керуються «Документами, що підтверджують повноваження представників». Ця норма встановлює:

1. Повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі на основі договору, на здійснення представництва в суці повинні бути підтверджені довіреністю. Оригінали довіреностей або засвідчені підписом судді копії додаються судом до справи.

Частина 1 ст. 58 зі змінами, внесеними згідно з Законом № 2453-VI <2453-17 від 07.07.2010>, тобто з урахуванням змін у Законі «Про судоустрій та статус суддів», довіреність доповнюється словами «чи усною заявою довірителя із занесенням її до журналу судового засідання».

Пункт 3 ст. 26 Закону наголошує, що «Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом».

Що до конституційного судочинства процедура розгляду звернень конституційної юрисдикції не передбачає участі адвоката, чи сторони у справі. Процедура передбачає участь уповноваженого або представника за дорученням суб’єкта звернення, яке затверджується наказом або постановою, якщо це колегіальний орган — ініціатор звернення, таким може бути і адвокат.

У ст. 55 Закону «Про Конституційний Суд України» — «Учасники конституційного провадження» встановлює: «Учасниками конституційного провадження є суб’єкти права на конституційне подання і конституційне звернення, їхні представники, а також залучені Конституційним Судом України до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти та перекладачі.

Неявка з поважної причини учасника конституційного провадження на пленарне засідання або на засідання Конституційного Суду України може бути підставою для відкладення розгляду справи».

У разі повторної неявки з поважної причини учасника конституційного провадження на пленарне засідання або на засідання Конституційного Суду України Конституційний Суд України може прийняти рішення про розгляд справи на відповідному засіданні за його відсутності.

У разі неявки без поважних причин учасника конституційного провадження Конституційний Суд України ухвалює рішення за його відсутності.

Стаття 26 завершується п. 4, у якому зазначено: «Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій».

Цим пунктом законодавець наголошує, що адвокат повинен неухильно дотримуватись закону та угоди про надання правової допомоги, порушення яких навіть із доброзичливих намірів, без узгодження (краще письмового) з клієнтом неприпустиме.

Нарешті зупинимось на загальній практиці укладення договору про надання правової допомоги, тобто на тому, про що не йдеться в жодному законі.

У 2007 р. авторові підручника зателефонували з «Юридичної газети» і запропонували підготувати актуальний та корисний, на його розсуд, матеріал. Без довгих роздумів було написано містку публікацію на тему укладення договору між адвокатом і клієнтом. Стаття на цілу полосу газети була опублікована без скорочень під трохи незграбним заголовком «Як адвокатові належить укладати угоду про правову допомогу та мати справу з потенційним клієнтом».

Чому була обрана саме ця тема? За 35 років адвокатської служби автор відкрив для себе і засвоїв на все життя ряд життєво професійних істин, дотримання яких дозволило пройти довгий адвокатський шлях достойно, хоча і не без болісних потрясінь.

Багаторічний досвід показує: переважна більшість адвокатського корпусу (особливо молоді адвокати) до укладення договору з клієнтом про надання правової допомоги ставиться не належно.

Для представника такої категорії усі справи «на одне лице». Він з хоробрістю, вартою кращого застосування, готовий до будь-якої справи, незалежно від спеціалізації, загальної складності та інших особливостей. Щоправда, нині і клієнт інший: він навчився думати, рахувати гроші і вміє спитати. Але бажання заробити якомога більше грошей не спиняє цих адвокатів від спокуси.

Адвокати — підприємці спростили процедуру укладення угоди, а відповідно, і якість своєї «допомоги» клієнту. Декотрі взагалі обходяться без такої «формальності», як договір з клієнтом. У кожного з них завжди під рукою купка копій ліцензії та ордерів без якогось обліку, і на кожну «послугу» у справі власна такса. Без квитанцій на отримання грошей і без будь-яких формальностей. Це дуже зручно з погляду зору сучасного адвоката «ремісника». Кінцевий результат у справі його не дуже цікавить і не хвилює.

Читайте так же:  Как оформить розу из бисера

З прийняттям Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» флібустьєрська адвокатура відійде, сподіваємося, у минуле, і до укладення договорів доведеться повернутися обличчям з усіма формальностями на кшталт: видача квитанцій на кожну отриману від клієнта копійку, надання клієнту звіту за його вимогою тощо.

Більшість адвокатів, за рідким винятком, розглядають процедуру укладення договору з клієнтом як пусту формальність, головне для них утримати за собою клієнта. Проте укладення угоди — це результат серйозної роботи, пов’язаної з вивченням особистості відвідувача, ознайомленням з обставинами, які привели його до юриста, визначенням його ставлення до обставин, характером інтересів і рівнем правомірності підходів клієнта до вирішення своїх проблем. Врешті, потрібно тверезо зважити, наскільки і як адвокат компетентний у питаннях, що цікавлять клієнта, і чи готовий іти на значні витрати часу задля оволодіння спеціалізацією майбутньої справи.

Саме такий підхід убезпечує адвоката від скарг, нарікань і більш складних непорозумінь з клієнтом. Перш ніж дати клієнтові згоду на співпрацю у його справі, потрібно досконало з’ясувати:

 • а) яким чином клієнт вийшов саме на вас;
 • б) перевірити достовірність посилань співбесідника на знайомих, та з’ясувати їхнє ставлення до цієї людини;
 • в) взяти за тверде правило не поспішати з прийняттям від клієнта грошей на «майбутні витрати», тобто краще дотримуватися офіційних фінансових взаємин. Щедрість клієнта — це тривіальне і цілеспрямоване бажання взяти адвоката «на гачок» і зробити його своїм слухняним помічником;
 • г) реально зважити свої сили і знання, яких вимагає специфіка справи.

Лише після попереднього прискіпливого ознайомлення з відвідувачем і обставинами справи слід переходити до вирішення питання про договір з надання правової допомоги. Слід зауважити, що навіть такий жорсткий підхід не завжди гарантує абсолютно комфортний варіант співпраці;

д) з’ясувавши для себе, що взялися за «непосильну ношу», зробить все для того, щоб не дозволити підзахисному зрозуміти ваш стан, і обрати одне з двох — оволодіти специфікою справи, стати нарівні з клієнтом у спеціальних професійних питаннях, що домінують у справі, чи дипломатично відійти від справи.

Як уже зазначалося укладенню договору з надання правових послуг передує знайомство з відвідувачем (поки що в загальних рисах), з’ясування обставин справи та інших питань, що мають важливе значення для майбутньої співпраці. До укладення договору між адвокатом не існує договірних правових взаємин. Коли ж усі питання з’ясовано і сторони погодилися на подальшу співпрацю, укладається угода. Лише після цього в адвоката з’являється клієнт, а в останнього — його адвокат. З цього моменту відносини між сторонами договору набувають певних змін — кожен з учасників угоди повинен дотримуватися певних прав та обов’язків.

Надання адвокатом правової допомоги у кримінальному судочинстві характеризується певними особливостями. Клієнт може виступати від власного імені чи в інтересах іншої особи; може перебувати під вартою, залежно від обставин визначається приблизний баланс витрат часу і схема подальших відносин, методи спілкування та способи зв’язку що підзахисний перебуває під вартою у зв’язку з досудовим слідством, виникає потреба у відвідуванні СІЗО, зустрічі зі слідчим, третіми особами, з’являється необхідність брати участь у слідчих діях з моменту арешту чи першого допиту; захисті прав та інтересів підозрюваного, обвинувачуваного на досудовому слідстві; захисті прав та інтересів підсудного в судових інстанціях усіх рівнів; представництві інтересів потерпілого. Це далеко не повний перелік особливостей у провадженні адвокатом справ кримінального характеру.

Угода з надання правової допомоги на стадії досудового слідства укладається переважно з самим підозрюваним, обвинувачуваним чи його представниками, коли останній не утримується під вартою, або з особами, названими в ч. 1 ст. 47 КПК. До таких законодавство відносить родичів чи інших осіб, котрі діють за дорученням або на прохання підозрюваного, обвинувачуваного.

Перша розвідувальна зустріч із потенційним клієнтом повинна виявити істинні наміри останнього, наскільки вони законодавчо обгрунтовані та морально зважені. Стосунки з останнім бажано будувати на певних засадах.

Потрібно з’ясувати якомога повніше, яку мету ставить перед собою клієнт. Що ним керує: мотиви справедливості, захист законних інтересів, жадоба помсти, бажання за будь-яку ціну довести власну правоту? Зазначені нюанси, що характеризують самого клієнта, виявлять деякі моменти його психології, підкажуть можливі «сюрпризи» майбутньої поведінки. Зрештою, це дозволить адвокатові вирішити для себе самого, чи прийнятною для нього є особиста позиція клієнта, чи бачить він сенс і здоровий глузд у меті потенційного клієнта. Оцінка мети клієнта, її законності та моральності, меж його намірів і поваги до доказів дозволять адвокату прийняти правильне рішення щодо поглиблення стосунків із ним.

Раніше ми наводили приклад, як підсудний С. під впливом візиту високого прокурорського посадовця вирішив обмовляти 9 інших підсудних, за що йому було обіцяно строк не більше 6 років. На першій же зустрічі з адвокатом, підсудний категорично заявив, що він свою позицію не змінить і буде дотримуватись домовленостей з прокурором, тобто в суді підтвердить свої свідчення на попередньому слідстві.

Що залишалося адвокатові? Стати на позицію свого клієнта і звинувачувати 9 підсудних? Для цього існує прокурор. Зайняти позицію всупереч бажанню підсудного? Це нонсенс. Адвокат знайшов більш достойний вихід: він запевнив підсудного, що за такої позиції адвокат буде лише заважати підсудному. І той, погодившись, відмовився від адвоката.

Адекватне усвідомлення та оцінка характеру (правомірності та моральності) побажань та вимог клієнта.

Найчастіше буває так, що згадані критерії збігаються. Але практика свідчить, що бувають і розбіжності між правовим підґрунтям вимог клієнта та їхньою моральністю. Візьмемо за приклад позов про розподіл майна між подружжям. Згідно із законом подружжя користується рівним правом на спільно нажите майно. Але трапляється так, що один із них (здебільшого дружина) лишається з дітьми, відчуває гостру потребу в коштах на утримання та виховання дітей. Свідомо прагне погіршити стан колишнього чоловіка чи жінки з якихось не дуже моральних мотивів. Виникає конфлікт між правовим підґрунтям та моральними мотивами. З’ясування цього питання є уявлення про психологію клієнта, його життєві настанови та принципи.

Не слід також забувати, що почасти жалюгідний вигляд одного з подружжя — це добре закамуфльовані нещирість і підступність, ретельно підготовлений і вміло спланований сценарій, тому, обговорюючи питання укладення угоди, треба діяти зважено і не поспішати.

Обґрунтованість вимог

Якщо клієнт оперує доказами, що не викликають сумніву, послуговується коректними паперами та свідченнями, можна скласти уявлення про порядність людини, його стійкі психологічні настанови. А нерозбірливість у методах доведення власних вимог, використання сумнівних доказів, підробок тощо, навпаки дає підстави для висновку про несумлінність та неохайність потенційного клієнта.

Нерідко буває так, що майбутній клієнт уже відвідав кількох адвокатів, наслухався всіляких порад, можливо, не дуже компетентних і порядних фахівців, внаслідок чого у нього виникли необґрунтовані законом претензії чи вимоги до супротивної сторони, тут потрібна копітка робота із роз’яснення відвідувачеві реальних можливостей вирішення його справи. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. При цьому не слід гаяти час на критику попередніх консультантів і порадників — це невдячна справа.

Прозорість та чистота стосунків з клієнтом

Частенько потенційний клієнт підшукує адвоката з «корисними» зв’язками серед слідчих та суддів. У таких випадках йдеться не стільки про кваліфікований захист інтересів, скільки про так зване «вирішення» справи на «іншій» основі. І нічого гріха таїти, допоки існує попит, буде і прошарок адвокатів, які охоче приймають подібні пропозиції. Це відбувається ще й тому, що існує не менший прошарок слідчих і суддів, котрі сидять з протягненою рукою і, відповідно, очікують «пропозицій».

Слід виховати у собі стійкий психологічний імунітет на будь-які спокуси, на легке збагачення за рахунок власної совісті і налаштуватися на все життя вчасно промовляти тверде «ні» у відповідь на всілякі сумнівні пропозиції, яких буде безліч.

Ніхто не знає, чи зникнуть коли-небудь у судочинстві плями хабарництва, але вочевидь настане час, коли кількість таких ганебних явищ зменшиться.

Отже, подібні пропозиції слід відкидати одразу ж, не вступаючи навіть в їх обговорення. Така позиція вивірена практикою і виправдана. Якщо людина прийшла до адвоката з певною метою, вона буде домагатися здійснення свого задуму за будь-яких обставин. Неясність у стосунках з такими клієнтами, неточно розтлумачене чи неправильно зрозуміле клієнтом слово може породити негативні наслідки. Особливо це стосується фінансових розрахунків.

Іноді адвокат, попри абсолютну безперспективність справи для клієнта, завершує співбесіду таким словесним пасажем: «справа не має жодної перспективи, але коли ви дуже наполягаєте, можемо спробувати, може що і вийде. «. Це свідомо прийом «зачепити» клієнта, знявши з себе відповідальність за майбутню поразку — мовляв, вас попереджав, але ж ви наполягали. Така кінцівка тільки «підігріває» відвідувача і останній втягується в безперспективну боротьбу.

Згодом, коли справа програна, а гроші безнадійно втрачені, клієнт пригадає адвокатові все, зокрема, необґрунтовано сплачений гонорар.

Договор про правову допомогу